FluidPro Membrane Air Dryers เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน เมมเบรน ลมอัด ลมแห้ง Pentair Mecair Goyen Membrane Air Dryer - บริษัท ฟลูเทค จํากัด Flu-Tech Co., Ltd. (Thailand)

เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน Pentair Membrane Air Dryers

PENTAIR FLUIDPRO™ MEMBRANE AIR DRYERS — HIGH PERFORMANCE COMPRESSED AIR TREATMENT WITH ENGINEERED FILTRATION~

จุดประสงค์หลักของการบำบัดระบบอากาศอัดหรือ Compressed Air System Processing / Treatment คือการขจัดสิ่งปนเปื้อนและความชื้นออกจากลมอัดที่จะนําไปใช้ในกระบวนการผลิต การควบแน่นของนํ้าอย่าง Condensation of Water คือกระบวนการหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกายภาพของสาร ที่สสารจะเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลายเป็นของเหลว กระบวนการนี้ในระบบอัดอากาศสามารถทำให้เกิดการกัดกร่อน ส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ และก่อให้เกิดภัยถาวรต่อขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลมอัดที่มีความชื้นสูงสามารถนำไปสู่การพังทลายของระบบควบคุมนิวเมติกส์ การสึกหรอ หรือความล้มเหลวอื่นๆ ในกระบวนการผลิต

อากาศที่สะอาดและแห้ง

CLEAN & DRY AIR
เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน CLEAN & DRY AIR - FluidPro® Membrane Air Dryer Technology - Flu-Tech Co., Ltd. (Thailand)

เทคโนโลยีเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน FluidPro® ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยทําให้การจ่ายอากาศหรือลมอัดที่สะอาดและแห้งให้แก่อุปกรณ์และเครื่องมือนิวเมติกง่ายและคุ้มต้นทุนมากยิ่งขึ้น จากความสำเร็จของนวัตกรรมนี้ Pentair ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรนพร้อมพอร์ตไล่อากาศเพื่อการควบคุมและความยืดหยุ่นที่มากขึ้น

การควบคุมและความยืดหยุ่น

CONTROL & FLEXIBILITY
เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน CONTROL & FLEXIBILITY - FluidPro® Membrane Air Dryer Technology with Purge Port - Flu-Tech Co., Ltd. (Thailand)

เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรนพร้อมพอร์ตไล่อากาศ หรือ FluidPro Membrane Air Dryer with Purge Port ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับเปิดหรือปิดการไล่อากาศ หรือแม้แต่เปลี่ยนอัตราการไหลของการไล่อากาศได้ ซึ่งจะช่วยลดการสิ้นเปลืองของอากาศที่ใช้ Purge ไล่ความชื้นและมลภาวะ และเพิ่มความสามารถของก๊าซที่ใช้ชะล้าง ตัวเทคโนโลยี Purge Port ยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สม่ำเสมอมากขึ้นในการใช้งานแบบไซเคิล

เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุด

STATE-OF-THE-ART TECHNOLOGY
เครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน STATE-OF-THE-ART FluidPro® Membrane Air Dryer Technology with Purge Port - Flu-Tech Co., Ltd. (Thailand)

เครื่องทำลมแห้ง Fluid Pro Membrane Air Dryer สามารถช่วยให้ปั๊มลมจ่ายอากาศอัดที่สะอาดและแห้งที่สุด ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์และลดต้นทุนด้านพลังงาน มีความน่าเชื่อถือ สามารถทํางานได้อย่างสม่ำเสมอ ติดตั้งง่าย และมีการออกแบบที่ไม่ต้องบำรุงรักษา

คุณสมบัติและคุณประโยชน์

FEATURES & BENEFITS
เกี่ยวกับเครื่องทำลมแห้งแบบเมมเบรน (Membrane Air Dryers) ของ FluidPro®:
 • ไม่มีการใช้ไฟฟ้า (No Electricity)
 • ทำงานเงียบ ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
 • สามารถปฏิบัติงานโดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน
 • ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา สามารถรวมเข้ากับระบบอัดอากาศที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 • เทคโนโลยีระบบลมที่ได้รับการพิสูจน์แล้วพร้อมประสิทธิภาพที่มีความสม่ำเสมอ แม่นยำ และคาดการณ์ได้
 • ปริมาณการบริโภคอากาศหรือลมในการกําจัด ชะล้าง ไล่อากาศ (Air Consumption) ต่อ Purge หนึ่งครั้งต่ำ
 • ไม่มีวัสดุสิ้นเปลือง (No Consumables) เช่น สารทำความเย็น (Refrigerants) หรือ สารดูดความชื้น (Desiccants)
 • มีความสามารถในการระบายอากาศ (Ability to Exhaust Air) ไม่สะสมไอน้ำ (No Condensation Collection Necessary)
FluidPro® ที่มาพร้อมพอร์ตไล่อากาศ (Purge Port) สามารถให้:
 • สามารถใช้ก๊าซล้างระบบหลากหลายแบบ (Ability to use Different Purge Gas)
 • สามารถใส่ท่อไอเสียเพิ่มเพื่อป้องกันการปนเปื้อนได้ (Ability to Add Muffler to Prevent Contamination)
 • สามารถทําการกักเก็บอากาศหากเป็นก๊าซอันตรายหรือก๊าซที่มีค่า (Ability to Collect Air if they are Hazardous or Precious Gas)
 • เพิ่มความทนทานของเมมเบรนเนื่องจากมีการลดผลกระทบของการหมุนเวียนของคอมเพรสเซอร์ (Increased Membrane Durability due to Minimizing Effect of Compressor Cycling)
 • ตัวเลือกในการเพิ่มการควบคุมอัตราการไหลระยะไกลหรือแบบแมนนวลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้อากาศ (Option to Add Remote or Manual Flow Rate Controls to Optimize Air Usage)

อ้างอิง: Pentair Goyen Mecair

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา:

โทร: 02-384-6060  |  ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th