ข้อต่อลม (Pneumatic Fitting) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบลมอัดเพื่อเชื่อมต่อระหว่างท่อลม หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านแรงลม การใช้ข้อต่อลมช่วยให้ง่ายต่อการติดตั้งและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในระบบลม มีหลายรูปแบบและขนาดต่างกันใช้กับการเชื่อมต่อท่อลม

Push-In Fittings

Push-On Fittings

Function Fittings

Ball Valves

Tubes

Compression Fittings

Adapters