แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

จุดเด่นของ Thermal Dispersion Flow Switch

 • Direct mass flow measurement of any gas with actual gas calibration
 • Portability, with up to 10 Hours of rechargeable battery operation
 • Data logging of gas mass flow rates with up to 3800 data points
 • Up to 16 unique calibrations or applications can be programmed onto a handheld unit
 • Easily transfers data into Excel spreadsheets
 • Tracking of overall gas consumption over a turndown ratio of at least 100:1
 • Graphical bar representing the flow rate
 • OLED display shows Flow, Temperature, Log#, Channel ID, Date & Time Stamps
 • 8-character TAG IDs defining specific pipe locations
 • No moving parts, and negligible pressure drop
 • Configurable via Keypad or using Addresser software (included)

จุดเด่นของ SmartMeasurement - ATMFIL

 • Direct mass flow measurement of any gas with actual gas calibration
 • Opto-isolated outputs, with graphic display
 • Tracking of overall gas consumption over a turndown ratio of at least 100:1
 • Up to four independent, switchable flow curves
 • High contrast photo-emissive OLED display with rate, total, temperature and graphic display
 • User-selectable engineering units, dynamically converts the flow rate and total flow
 • Can measure higher velocity than any other thermal mass meter – up to 203 m/s
 • Display calibration milliwatt (mw) for ongoing diagnostics
 • Standard software available multi-curve fit programs
 • Low power dissipation under 2W
 • Flow condioners included with all meters

จุดเด่นของ SmartMeasurement - ATMF-IS

 • Direct mass flow measurement of any gas with actual gas calibration
 • Opto-isolated outputs, with graphic display
 • Tracking of overall gas consumption over a turndown ratio of at least 100:1
 • Up to four in-dependent switch able flow curves
 • high contrast photo-emissive OLED display with rate,total, temperature and graphic display
 • Selectable engineering units, dynamically converts the flow rate and total flow
 • Can measure higher velocity than any other thermal mass meter - up to 203 m/s
 • Display calibration milliwatt (mw) for ongoing diagonostics
 • Standard software available multi-curve fit programs
 • Low power dissipation under 2W
 • Low cost SA option for Air, O2 and N2 ONLY (0.3Nm/s~60Nm/s)


Posts found

ประเภทของเซนเซอร์วัดการไหล ที่ใช้ในระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

เซ็นเซอร์การไหลมีบทบาทสำคัญในระบบอัตโนมัติของอุตสาหกรรม โดยทำหน้าที่วัดและตรวจสอบการไหลของของเหลว, ก๊าซ หรือของเหลวในการใช้งานที่หลากหลาย โดยเซ็นเซอร์เหล่านี้จะให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับอัตราการไหล, ปริมาตร, ความดัน และอุณหภูมิของของไหลที่ถูกขนส่งภายในระบบ นี่คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้เซ็นเซอร์การไหลมีความสำคัญต่อระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

Thermal Mass Flow Meter ในการวัดก๊าซธรรมชาติแรงดันสูง

มิเตอร์วัดการไหลของมวลความร้อนมักใช้สำหรับการวัดการไหลของก๊าซที่มีอัตราต่ำ แต่อะไรคือสิ่งที่ทำให้เครื่องมือเหล่านี้แตกต่างจากเครื่องวัดการไหลของก๊าซประเภทอื่นๆ คุณอาจพบว่ามีความสนใจในการอ่านเกี่ยวกับความแตกต่างของเซนเซอร์วัดการไหล รวมทั้งข้อดีและข้อเสีย อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิเตอร์วัดการไหลของมวลความร้อน

Thermal Mass Flow Meter (MFM) หรือ เครื่องวัดการไหลของมวล คืออะไร

การวัดการไหลของมวล แตกต่างจากการวัดปริมาตรเนื่องจากการวัดปริมาตรได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและสภาวะกระบวนการทั้งหมดที่มีผลต่อปริมาตรของหน่วยหรือส่งผลทางอ้อมต่อความดันลดลงในขณะที่การวัดการไหลของมวลไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงความหนืดความหนาแน่นอุณหภูมิหรือความดัน

Straight Run Requirements of Various Flow Technologies

Straight Run Requirements of Flow Technologies Straight runs refer to the distance of straight piping


Pages found