ระบบการควบคุม Master Terminal Unit / Master Telemetry Unit MTU Automation and Process Control Systems คืออะไร - Flu-Tech Thailand - บริษัท ฟลูเทค จํากัด

Master Terminal Unit (MTU) คืออะไร

MTU ที่ย่อมาจาก Master Terminal Unit หรือ Master Telemetry Unit / SCADA Server / Master Station ถือว่าเป็นหัวใจหลักของระบบการควบคุม Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) และตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางการควบคุมอุปกรณ์และกระบวนการผลิต หรือ Operations Control Center (OCC) ตัว MTU จะเริ่มต้นทุกการสื่อสารกับไซต์งานต่างที่และอุปกรณ์ที่จัดการระยะไกลด้วยโอเปอเรเตอร์ดำเนินการ

ข้อมูลจากอุปกรณ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปจากศูนย์ควบคุมและไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เช่น ปั๊ม วาล์ว สัญญาณเตือน ฯลฯ จะถูกส่งไปยัง MTU เพื่อประมวลผล จัดเก็บ และ/หรือส่งไปยังระบบอื่น ตัวอย่างเช่น MTU อาจส่งข้อมูลไปยังคอนโซลแสดงผลของโอเปอเรเตอร์ เก็บข้อมูล จากนั้นคำสั่งไปยังปั๊มลม

Master Terminal Unit ในระบบสกาด้า เป็นอุปกรณ์ที่ออกคำสั่งไปยัง Remote Terminal Unit (RTU) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ซึ่งอยู่ระยะไกลจากส่วนควบคุม จากนั้นจะทําการรวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผลข้อมูล และสุดท้ายแล้วแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟิก เช่น รูปภาพ ตาราง เป็นต้น บน Human Machine Interface (HMI) ซึ่งหมายถึงหน้าจอที่ควบคุมโดยโอเปอเรเตอร์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบกระบวนการผลิตในโรงงาน

ในการสื่อสารโทรคมนาคม Telecommunication หรือการส่งข้อมูลผ่านสัญญาณหรือพลังงานระหว่างตัวประมวลผล โดยผ่านสื่อกลางที่เชื่อมต้นทางและปลายทางที่มีระยะทางห่างกัน โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตัว MTU หรือ สถานีหลัก Master Station คือสถานีที่ควบคุมหรือประสานงานระหว่างสถานีอื่นๆ ในระบบ ตัวอย่างเช่น ในระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล Data Network สถานีควบคุมอาจกำหนดสถานีหลัก  เพื่อให้แน่ใจว่ามีการโอนถ่ายข้อมูลไปยังสถานีรอง Slave Station มากกว่สหนึ่งสถานี

Remote Terminal Unit (RTU) / Master Terminal Unit / Master Telemetry Unit / SCADA Server / Master Station (MTU) คืออะไร? - Flutech Thailand

อ้างอิง: Trend Micro, CSRC, SNS Courseware

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th  | เว็บไซต์: https://flutech.co.th