เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) คืออะไร? - Flu-Tech SmartMeasurement, FineTek, and Burkert Authorized Distributor in Thailand

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) คืออะไร?

คลื่นอัลตราโซนิก (Ultrasonic) คืออะไร?

คลื่นเสียง เป็นคลื่นเชิงกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทำให้เกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่นเสียง และถูกส่งผ่านตัวกลาง เช่น อากาศ น้ำ และโลหะ เสียงสามารถเดินทางผ่านสสารในสถานะก๊าซ ของเหลว และของแข็งได้ แต่ไม่สามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ คลื่นอัลตราโซนิกเป็นคลื่นเสียงชนิดหนึ่งที่มีความถี่สูงกว่าช่วงที่มนุษย์ได้ยิน ซึ่งเป็นความถี่ที่มากกว่า 20 kHz ดังในรูป

Ultrasonic Wavelength - Flu-Tech Thailand

ในปัจจุบันมีหลายเทคโนโลยีที่นำหลักการของคลื่นอัลตราโซนิกไปใช้ประโยชน์ เช่น เครื่องอัลตราซาวน์ ซึ่งใช้ในทางการแพทย์ เครื่องตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยอัลตราโซนิก สำหรับการตรวจสอบโลหะชิ้นงาน หรือเครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Meter) แบบอัลตราโซนิก สำหรับการวัด flow ของน้ำโดยที่ไม่ต้องตัดต่อท่อ ซึ่งทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่ต้องทำการหยุดกระบวนการเพื่อติดตั้งเซ็นเซอร์ และยังสามารถย้ายจุดการวัดได้อย่างอิสระ

การวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic) ทำงานอย่างไร?

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) เป็นชนิดหนึ่งของเครื่องวัดความเร็ว (Flow meter) ที่สามารถวัดความเร็วของของเหลวหรือแก๊สด้วยคลื่นอัลตราโซนิก เพื่อคำนวณเป็นอัตราการไหล (Volumetric Flow Rate) ได้ เครื่องวัดความเร็ว (Flow Meter) นี้ สามารถวัดค่าความเร็วเฉลี่ยผ่านเส้นทางของคลื่นที่ปล่อยออกมาจากทรานดิวเซอร์โดยหาค่าความแตกต่างของเวลาในการเดินทางของคลื่นที่ส่งผ่านตามทิศทางการไหลและทิศตรงกันข้ามการไหล ซึ่งจะเรียกการวัดอัตราการไหลแบบนี้ว่า “Transit Time”

รูปเส้นทางการเดินทางของคลื่นตามทิศทางการไหล

รูปเส้นทางการเดินทางของคลื่นตามทิศทางการไหล Ultrasonic Flowmeter - Flu-Tech Thailand

c – Sound Speed

1 – Transducer (Emitter)

2 – Transducer (Receiver)

3 – Pipe Wall

รูปเส้นทางการเดินทางของคลื่นทิศตรงกันข้ามกับการไหล

รูปเส้นทางการเดินทางของคลื่นทิศตรงกันข้ามการไหล Ultrasonic Flow Meters - Flutech Thailand

c – Sound Speed

1 – Transducer (Emitter)

2 – Transducer (Receiver)

3 – Pipe Wall

รูปการวัดความเร็วของการไหลด้วยการใช้ปรากฎการณ์ Doppler

รูปการวัดความเร็วของการไหลด้วยการใช้ปรากฎการณ์ Doppler Ultrasonic Flow Meter - flutech.co.th

ยังมีการวัดอัตราการไหลอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การวัดแบบปรากฎการณ์ “Doppler” เป็นการวัดการไหลของของเหลวในท่อซึ่งมีตะกอนหรือฟองอากาศภายในเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถวัดในรูปแบบของ Transit Time ได้ สัญญาณอัลตราโซนิกจะถูกส่งจากทรานดิวเซอร์ไปยังของเหลวในช่วงระยะเวลาสั้นๆ เกิดการสะท้อนจากฟองอากาศและตะกอน และส่งกลับมายังทรานดิวเซอร์ตัวเดิม

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) ของเรา

Reference: SmartMeasurement, Bürkert, FineTek

Please contact us for more information:

Tel.: 02-384-6060  |  Line: @flutech.co.th  | Email: [email protected]  | Facebook: @flutech.co.th