เครื่องวัดค่า pH

pH Meter เครื่องวัดค่า pH จาก Burkert Germany

ความหมายของ pH Meter

pH Meter หรือ เครื่องวัดค่า pH หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการกำหนดค่า pH ของสารละลายเครื่องวัดค่า pH ทำงานบนหลักการของแบตเตอรี่กัลวานิก แรงเคลื่อนไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดทั้งสองของแบตเตอรี่กัลวานิกเป็นไปตามกฎของเนิร์นส์ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของอิเล็กโทรดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายด้วย มีความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันระหว่างแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ปฐมภูมิและความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออน และลอการิทึมเชิงลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนคือค่า pH เครื่องวัดค่า pH เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทั่วไปที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการเกษตร การปกป้องสิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม ค่า pH ของดินเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งของดิน ควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น อุณหภูมิและความแรงของไอออนิกของสารละลายที่จะทดสอบในระหว่างการวัดค่า pH

หลักการของเครื่องวัดค่า pH

ค่า pH หมายถึงค่าลอการิทึมเชิงลบของความเข้มข้นของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายที่เป็นน้ำ แม้ว่าสิ่งนี้จะฟังดูซับซ้อน แต่พูดง่ายๆ ก็คือ ค่า pH เป็นตัวเลขที่ใช้บอกปริมาณความเป็นกรดหรือด่างของสารละลาย ตัวเลขระบุจำนวนของไฮโดรเจนไอออนที่สารหนึ่งๆ สามารถปลดปล่อยออกมาในสารละลายได้ ในช่วง pH ค่า pH 7 ถือว่าเป็นกลาง สารละลายที่มีค่า pH 0-7 ถือว่าเป็นกรด และสารละลายที่มีค่า pH สูงกว่า 7 ถึง 14 เรียกว่าสารละลายด่าง ในระบบชีวภาพ ค่า pH เป็นสิ่งสำคัญ ด้วยค่า pH ที่ปรับอย่างระมัดระวัง สารชีวโมเลกุลส่วนใหญ่ในร่างกายของเราจึงสามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม แม้จะอยู่ในระบบทดลอง ก็ต้องรักษาค่า pH ที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ดังนั้นในการทดลองทางชีววิทยาจึงมีการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องวัดค่า pH เพื่อตรวจสอบค่า pH อย่างระมัดระวัง
เครื่องวัดค่า pH เป็นอิเล็กโทรดที่ตอบสนองต่อค่า pH ซึ่งจะวัดกิจกรรมของไฮโดรเจนไอออนในสารละลายและส่งข้อมูลนี้ อุปกรณ์ประกอบด้วยหลอดแก้วสองหลอด แต่ละหลอดประกอบด้วยอิเล็กโทรด อิเล็กโทรดอ้างอิง และอิเล็กโทรดเซ็นเซอร์ อิเล็กโทรดอ้างอิงทำจากสารละลาย KCl ที่อิ่มตัว ในขณะที่อิเล็กโทรดของเซ็นเซอร์มีสารละลายบัฟเฟอร์ที่มีค่า pH เท่ากับ 7 และลวดเงินที่เคลือบด้วยซิลเวอร์คลอไรด์จะถูกแช่อยู่ในสารละลายทั้งสองนี้ ที่ส่วนท้ายของเซนเซอร์อิเล็กโทรดเป็นกระเปาะที่ทำจากแก้วที่มีรูพรุนเคลือบด้วยซิลิกาและเกลือโลหะ

ในการวัดค่า pH ของสารละลายเครื่องวัดค่า pH จะจุ่มอยู่ในสารละลาย หลังจากที่กระเปาะของอิเล็กโทรดเซ็นเซอร์สัมผัสกับสารละลาย ไอออนของไฮโดรเจนในสารละลายจะแทนที่ไอออนของโลหะบนกระเปาะ การแทนที่ของไอออนโลหะนี้ทำให้เกิดกระแสไหลในลวดโลหะ ซึ่งโวลต์มิเตอร์อ่านได้

การประยุกต์ใช้เครื่องตรวจจับวัดค่า pH

  • การประยุกต์ใช้เครื่องตรวจจับค่า pH ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน
  • การประยุกต์ใช้เครื่องวัดค่า pH ในการบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้า
  • การประยุกต์ใช้เครื่องวัดค่า pH ออนไลน์ในอุตสาหกรรม

ph meter

เครื่องวัดค่า pH Burkert-Type 8201 - pH measuring system for hygienic applications

pH measuring system

เครื่องวัดค่า pH Burkert-Type 8202 - pH or redox potential transmitter, ELEMENT design

pH or redox potential transmitter

เครื่องวัดค่า pH Burkert-Type 8203 - pH- and ORP-probes

pH and ORP Probes

อ้างอิง : msasafety, Burkert

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

โทร: 02-384-6060  | ไลน์: @flutech.co.th  | อีเมล: [email protected]  | เฟสบุ๊ค: @flutech.co.th